เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามผลการรับชำระหนี้เงินกู้และการพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ เพื่อนำไปใช้เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง แก่สมาชิกสหกรณ์ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระนอง

นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีนโยบายสนับสนุนให้สหกรณ์ต่างๆ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ จากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนากิจการสหกรณ์และขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดระนอง ได้รับการจัดสรรวงเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 51.3 ล้านบาท ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการปกติ (อัตราดอกเบี้ยตามการจัดชั้นลูกหนี้) จำนวน 4.0 ล้านบาท ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานราชการจังหวัดระนอง จำกัด จำนวน 1 ล้านบาท สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด จำนวน 3 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติโครงการพิเศษ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 1.8 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนพัฒนาอาชีพในการทำเกษตรผสมผสานให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการประกอบอาชีพของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ ที่ประสบปัญหา เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทำให้มีรายได้ที่แน่นอน โดยการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตด้วยหลักวิชาการและการใช้เทคโนโลยี ก่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นการต่อยอดการดำเนินธุรกิจ ในการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 36 ราย กู้ยืมรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี

เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นกองทุนที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับสหกรณ์และสมาชิก ช่วยให้สหกรณ์ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก และที่สำคัญเป็นกองทุนดอกเบี้ยต่ำ ช่วยให้ต้นทุนทางธุรกิจของสหกรณ์ ลดลงเมื่อเทียบกับเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น ทำให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกโดยการลดต้นทุนการผลิตจากการซื้อสินค้าในราคายุติธรรมจากสหกรณ์ ส่งผลให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเมื่อสิ้นปีทางบัญชีหากสหกรณ์มีผลกำไรจากการดำเนินงาน สมาชิกก็ได้รับผลประโยชน์ในลักษณะของเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนเพิ่มเติมอีกด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน