กรมศิลปากรประกาศปิดให้บริการและการเข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 25 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้าง กรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานที่ดูแลแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ตลอดจนโบราณสถานที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร ซึ่งมีผู้ใช้บริการ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ และนักท่องเที่ยวจึงได้ออกประกาศกรมศิลปากรปิดการให้บริการและการเข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมในความดูแลของกรมศิลปากรทั่วประเทศระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 25 เมษายน 2563

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน