รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ออกประกาศเรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีมาตรการปิดมหาวิทยาลัยเพิ่มจนถึงวันที่ 12 เม.ย.63 และกำหนดให้บุคลากรทำงานจากที่บ้าน (Work from home) กรณีที่มีความจำเป็นให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ ในส่วนของนักศึกษาได้ปรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (Study from home) อย่างเต็มรูปแบบผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Team, Google Meet

อีกทั้งยังได้เปิดช่องทางออนไลน์ในการติดต่อขอเอกสาร อาทิ หนังสือรับรองเรียนครบตามหลักสูตร-รอสภาอนุมัติ ใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา เป็นต้น ผ่าน www.rmutp.ac.th ฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียมทุกรายการ ซึ่งจะมีการส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลผ่านช่องทางอีเมล์ของนักศึกษา นอกจากนี้ ยังได้เปิดช่องทางสำหรับสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน http://qrco.de/bbTdxF โดยนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย

รศ.สุภัทรา กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.rmutp.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก RMUTPFB

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน