เมื่อวันที่ 21 มี.ค.63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศสืบเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอัตราที่สูงขึ้นต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการเพื่อลดโอกาสไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดไปยังนิสิต บุคลากร และประชาชน จึงออกประกาศ ให้มหาวิทยาลัยปิดที่ทำการที่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว 22 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.-12 เม.ย.63 รวมทั้งให้นิสิตและบุคลากรหลีกเลี่ยงออกจากสถานที่พักอาศัย รวมทั้งการเดินทางไปยังที่ชุมนุมชน หรือพบปะบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็น และมีหน้าที่ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

รวมทั้งให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance