สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Programme: YSTP) เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชาชั้นปีสุดท้าย ในปีการศึกษา 2560 ที่มีผลการเรียนดี และมีความมุ่งมั่นในการเรียนระดับสูงและเป็นนักวิจัยอาชีพ ได้รับการสนับสนุนให้ได้ทำวิจัยอย่างจริงจัง ร่วมกับ นักวิจัยใน สวทช. โดยโครงการจะสนับสนุนทุนในด้านต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายรายเดือนเฉพาะช่วงทำวิจัย ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดปีการศึกษา 2560 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยจ่ายตามจริง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย .. ด่วน! รับจำกัดไม่เกิน 30 ทุน สมัครได้ตั้งแต่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/ystp หรือสอบถามที่ โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1439 อีเมล: piyawat@nstda.or.th

- ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ : suppaluck.51@gmail.com

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน