วันที่ 18 มี.ค.63 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแจ้งการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเนื้อหาระบุ ว่า ตามที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ออกคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานศึกษา สถานการณ์การระบาดในวงกว้าง ระยะเริ่มต้น และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นั้นกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการดังนี้ 1. ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่สามารถใช้ดุลยพินิจในการประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 15 วันทำการ โดยให้ประกาศปิดเป็นหนังสือตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ข้อ1.3.4 และหากยังมีความจำเป็นก็สามารถประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อีกครั้ง ละไม่เกิน 15 วันทำการ 2.กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ให้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3.ขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่ให้นำเด็กเล็กเดินทางไปประเทศ หรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019