ปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และแนวโน้มที่เกิดขึ้นในสังคมอนาคตในสถานการณ์ตลาดแรงงานในไทยเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมรับมืออย่างมาก เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Age) มากขึ้นเรื่อยๆ ประเด็นหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นตามคือเรื่องของการปฎิวัติทางอาชีพ (Career Disruption) ฝ่ายที่ต้องปรับตัวมากที่สุดหรือเปลี่ยนโฉมหน้าแผนกตลอดจนปรับกลยุทธ์แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือใหม่หมดก็คือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นั่นเอง ภาพในอดีตกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ทุกคนคงจะนึกถึงงานเอกสาร งานนั่งโต๊ะ งานที่ต้องทำซ้ำๆเป็นประจำทุกวันทุกเดือนหรืองานรูทีน (Routine) โดยงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ดูเหมือนจะเป็นงานที่น่าเบื่อและไม่ท้าทายสำหรับคนทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีภาพของการรับฟังคำสั่งจากฝ่ายบริหารเพื่อมาปฏิบัติ เป็นคนดูแลเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงมีภาพผู้คุมกฎระเบียบขององค์กรซ้อนทับอยู่ด้วย แต่ในยุค Digital Disruption ภาพของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะเปลี่ยนไป บทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบันจะต้องไม่ใช้คนที่ทำงานซ้ำๆเดิมๆ แต่จะต้องเป็นคนที่มีหัวในเชิงธุรกิจ มีแนวคิดของผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ (Entrepreneur Mindset) และสามารถขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรและบุคลากรด้วยความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่จุดหมาย ก้าวแรกของการผลักดันธุรกิจไปสู่อีกหนึ่งขั้นของความก้าวหน้า นอกจากเครื่องมือที่เพียบพร้อม ยังต้องอาศัยผู้คนที่มีความสามารถ ความท้าทายในการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลขององค์กร และเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน ที่จะมาช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สามารถลดเวลาในการทำงานประจำหรืองานรูทีน หรืองานที่น่าเบื่อไปได้ และหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะต่างๆทั้งในเชิงการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) และการเสริมทักษะใหม่ (Upskill) ทุกทักษะที่มีอยู่แล้วของบุคลากรเพื่อให้เท่าทันและสามารถตอบสนองกับโลกที่เปลี่ยนเป็นยุคดิจิทัล ขณะเดียวกันยังช่วยบุคลากรในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ (Future Skill Set) ที่มีความจำเป็นในการทำงาน บุคลากรที่ปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานได้แล้วจะช่วยสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆที่สามารถพัฒนาองค์กรได้ เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไป ดังนั้นเนื้องานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการพัฒนาบุคลากรและขับเคลื่อนธุรกิจ และถึงเวลาแล้วที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะเริ่มใช้แนวทางปฏิบัติพร้อมด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์กรไปสู่อนาคต TalentMind ได้เล็งเห็นถึงประเด็นสำคัญในจุดนี้และได้เข้ามาใกล้อีกหนึ่งก้าวสำหรับการสร้างระบบการจัดการแบบครบวงจรสำหรับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพราะเราเชื่อว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควรใช้ทั้งทักษะและเวลาที่มีค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งตัวเอง, บุคลากรทุกคนรวมถึงองค์กร โดยเปลี่ยนจากการใช้เวลาที่มากเกินไปในงานที่ต้องทำเป็นประจำไปสู่โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์หรือซอฟแวร์และแอปพลิเคชันบนระบบคลาวน์ ทั้งนี้นอกจากจะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สามารถจัดสรรเวลาในการทำกิจกรรมอื่นๆได้มากขึ้น เช่น การมีส่วนร่วมกับบุคลากร การจัดการพัฒนา และบริหารบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้แล้วนั้น ยังทำให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีความยืดหยุ่นในการทำงานที่สูงขึ้น สามารถทำงานจากที่ใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องนั่งติดอยู่กับที่โต๊ะทำงาน ซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆหรือความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น น้ำท่วมใหญ่,โรคระบาดหรือการแพร่ระบาดของไวรัส ที่ทำให้บุคลากรไม่สามารถเดินทางมาทำงานที่บริษัทได้ เป็นต้น สรัญญา เตชะมโนดม ผู้จัดการอาวุโสของ TalentMind กล่าวว่า TalentMind มุ่งมั่นในการสร้างระบบการจัดการแบบครบวงจรสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ AnyMind Group ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงส่งเสริมภาคธุรกิจให้เติบโตและแข็งแกร่งอย่างมั่นคง ภาพรวมการทำงานที่เน้นผู้ที่มีความสามารถ ข้อมูลทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางสังคมคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีในการพัฒนาประสบการณ์ของบุคลากร ด้วยวิธีที่เป็นได้มากกว่าการจัดการ แต่ยังช่วยเสริมสร้างพลังให้แก่บุคลากรได้อีกด้วย การปฏิบัติงานที่อยู่บนความรวดเร็ว ทำให้บุคลากรมีส่วนร่วมและปรับตัวได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยสร้างระบบทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ