วันที่ 15 มี.ค.63 มีรายงานว่า “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจหัวข้อ “5 ปัจจัย ที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง” ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2563 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนจากกรณีในสถานการณ์ปัจจุบันมีปัญหาต่างๆที่รุมเร้า ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง โรคระบาด ภัยแล้ง ตลอดจนปัญหาทางการเมืองที่มีแต่ความแตกแยก ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย โดยสรุปผลได้ ดังนี้

“5 ปัจจัย” ที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง

อันดับ 1 กำลังใจจากคนในครอบครัว 55.50% สาเหตุ ครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญ ความรักความเข้าใจเป็นกำลังใจที่ดี เป็นแรงผลักดันให้ต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ได้ คนในครอบครัวพร้อมรับฟัง ช่วยเหลือ และให้อภัยได้เสมอ ต้องการให้พ่อ/แม่ ลูกสุขสบาย มีความเป็นอยู่ที่ดี ฯลฯ

อันดับ 2 ตัวเราเอง 48.97% สาเหตุ ในปัจจุบันไม่สามารถพึ่งใครได้นอกจากตัวเอง ต้องอดทน ยอมรับ ปรับตัว พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ทำจิตใจให้เบิกบาน จะสามารถต่อสู้กับทุกปัญหาได้ ฯลฯ

อันดับ 3 มีเงินใช้ 39.69% สาเหตุ เงินเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นปัจจัยสำคัญ ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในชีวิต แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ การไม่มีเงิน เป็นหนี้ ทำให้เป็นทุกข์ ไม่มีความสุข เครียด ฯลฯ

อันดับ 4 การมีเพื่อนที่ดี มีที่ปรึกษา 22.85% สาเหตุ เพื่อนช่วยเป็นกำลังใจ คอยให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา ช่วยดึงสติ ทำให้จิตใจเข้มแข็ง มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ต่อสู้กับปัญหาต่อไปได้ ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ฯลฯ

อันดับ 5 ศาสนา หลักธรรมคำสอน 21.99% สาเหตุ ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หลักธรรมคำสอนช่วยให้มีสติในการแก้ปัญหา ช่วยให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ไม่หลงผิด ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง บริหารจัดการการเงินให้ดี ประหยัด อดออม ไม่ฟุ่มเฟือย ฯลฯ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน