วันนี้ (20 เม.ย.60) นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนรับมอบเงินจากคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด นำโดยนายธงชัย พุทธมอญ ประธานกรรมการดำเนินการ และนางมยุรี โอวาทกานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ซึ่งจะประดิษฐ์ไว้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

นายธงชัย พุทธมอญ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด ได้มีมติเห็นชอบร่วมสมทบทุนการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาการสหกรณ์จำนวน 100,099 บาท เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย และทรงส่งเสริมให้มีการแพร่ขยายอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ อย่างกว้างขวาง ยังประโยชน์ให้สมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพระอนุสาวรีย์ฯ ที่จัดสร้างนี้จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวและแสดงพลังของขบวนการสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัด กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 101 ปีการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรม จำนวน 3 โครงการ คือ กิจกรรมออมทรัพย์วันละบาท กิจกรรมบริจาคบ้านให้ผู้ยากไร้ และกิจกรรมก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ฯ ทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณขบวนการสหกรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันในสมทบทุนในการจัดสร้าง คาดว่าไม่เกินปลายปีนี้พระอนุสาวรีย์ญ จะแล้วเสร็จให้เป็นที่ภาคภูมิใจและสักการะของชาวสหกรณ์ในร้อยเอ็ดทุกรุ่นสืบไป