จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลื่อนการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้อยุธยามรดกโลก” อย่างไม่มีกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสู่ประชาชน

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 โดยมีมติให้เลื่อนการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากก่อนหน้านี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดให้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13-22 มีนาคม 2563 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรือยุธยา เพื่อเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการขององค์การสหประชาชาติได้พิจารณาขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ประกอบกับ กระทรวงสาธารณสุขมีประกาศลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ 2558 รวมถึง คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบแผนบูรณาการความร่วมมือพหุภาคีเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ซึ่งกำหนดมาตรการสำคัญประการหนึ่งว่าควรเลื่อนการรวมตัวของคนหมู่มากจนกว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้

ดังนั้น การจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" จึงเลื่อนออกไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสู่ประชาชน และเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในบริเวณพื้นที่การจัดงาน อย่างไรก็ตาม สำหรับการจำหน่ายสลากกาชาด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ และกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมกำหนดออกรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ณ เวทีกลางภายในงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะจัดประชุมเพื่อกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการออกรางวัลอีกครั้ง

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน