ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัฉะเชิงเทรา ตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันนี้ 3 มี.ค.63 ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 ประชุม และนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยติดตามเรื่องแนวทาง/วิธีการดำเนินงาน ในเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณที่ผ่านมา ผลการดำเนินการของศูนย์พักพิงสัตว์ต้นแบบการขัเคลื่นการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นการขับเคลื่อนดำเนินการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์สัตว์จรจัด ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและตรวจติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/การพัฒนาในเชิงพื้นที่ โดยกระบวนการ Government Innovation นอกจากนี้ได้ติดตามเรื่องสถานการณ์ภัยแล้ง สถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 สถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 การเตรียมความพร้อมของจังหวัด การประชาสัมพันธ์และการแก้ไขปัญหาจากนั้น

ในช่วงบ่ายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 และคณะ ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม เพื่อตรวจติดตามโรงงานกำจัดขยะ ณ หมู่ 9 ซึ่งเป็นขยะอันตราย และขยะอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อหามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันมิให้โรงงานทิ้งขยะอันตราย หรือกากอุตสาหกรรมปนมากับขยะทั่วไป โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเตือนผู้ประกอบการโรงงานฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและวิธีกาควบคุมการปล่อยของเสียที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance