วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกทักษะ หลักสูตรการทำขนมไทย ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกุ้งเหนือ หมู่ 2 ตำบลกุดลง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตามที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้แจ้งให้อาสาสมัครแรงงานทุกตำบลไปแจ้งให้ผู้นำทุกหมู่บ้านในพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านและเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพตามนโยบายกระทรวงแรงงานซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์“หนองคาย เมืองเกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน เป็นโครงการที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ว่างงาน ขาดรายได้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟู โดยการส่งเสริมให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ ที่เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ ชุมชน ตำบล หมู่บ้าน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยกำหนดเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน และกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ โดยมีสำนักงานแรงงานจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงาน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานท้องถิ่น อาสาสมัครแรงงาน รวมทั้งเครือข่ายแรงงานและผู้นำชุมชน การดำเนินโครงการดังกล่าว นับเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับวิสัยทัศน์จังหวัดหนองคาย “หนองคาย เมืองเกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” ให้บรรลุเป้าหมายหนองคาย 4.0 ในอนาคตต่อไป.

ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย