พช.ตรังเตรียมการจัดงาน “ชุมนุมสตรีจังหวัดตรัง” เนื่องในวันสตรีสากล ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม

วันนี้ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นางสวาทวรรณ มนัสนิโลบล ประธานคณะ กรรมการสตรีจังหวัดตรัง(กพสจ.) พร้อมด้วย นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตรัง นายธรรมกร ลีลาวรกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงานสตรี ร่วมประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อม ในเรื่องการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

องค์กรสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากลและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมเพื่อร่วม เฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและการนำไปสู่การ ทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันของหญิงและชายในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ตลอดจนสิทธิ มนุษยชนของสตรี และในปี 2563 นี้ จังหวัดตรัง โดย คณะกรรมการ พัฒนาสตรีจังหวัดตรัง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ขึ้น เพื่อให้สตรีได้รวมพลังร่วมกัน ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสตรีให้มี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น และเป็น การยกย่องประกาศเกียรติคุณ เชิดชู เกียรติแก่ผู้นำสตรีที่ทำคุณ ประโยชน์ต่อส่วนรวม

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน