วันที่ 3 มี.ค.63 เวลา 07.30 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนของจังหวัดอ่างทอง (Morning Brief) ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร,นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ สำนักงานชลประทานจังหวัด เกษตรกรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต2 สุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม

เริ่มการประชุมทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองโดย นายวิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ทางสำนักงาน ปภ. อ่างทองได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ ซึ่งมีในพื้นที่จังหวัด 11 เครื่อง ประกอบด้วยขนาด 12 นิ้ว 1 เครื่อง ขนาด 10 นิ้ว 3 เครื่อง ขนาด 8 นิ้ว 66 เครื่อง
ขนาด 6 นิ้ว 27 เครื่อง ขนาด 4 นิ้ว 10 เครื่อง ชนิดพญานาค 10 เครื่อง ขนาด 14 นิ้ว 1 เครื่อง นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีพื้นที่เสียงกับปัญหาภัยแล้งอีก 5 อำเภอ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เพาะปลูกและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

จากนั้นทางนายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง ได้รายงานการบริหารจัดการน้ำคลองชลประทานในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทองว่า ปัจจุบันคลองส่งน้ำหลัก ประกอบไปด้วยคลอง 1 ขวา ชันสูตร คลอง 1 ขวา ยางมณี คลอง 3 ซ้ายยางมณี คลองขวา 1 มหาราช และคลอง 2 ขวามหาราช สำหรับน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระจะไหลผ่านอำเภอไชโย(กม.18+000) อำเภอเมือง,อำเภอป่าโมก (กม..56+600) ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ส่วนทางแม่น้ำน้อย ไหลผ่ายอำเภอโพธิ์ทอง (กม.43+600) อำเภอวิเศษชัยชาญ (กม..36+400) ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ซึ่งแยกออกเป็นคลองส่งน้ำ 52 สาย ความยาว 462.25 กิโลเมตร คลองระบายน้ำ 38 สาย ความยาวรวม 406.13 กิโลเมตร โดยแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี2562/63 ของกรมชลประทาน 22 จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนน้ำ 64 เปอร์เซ็น นอกจากนี้ทางสำนักงานชลประทานอ่างทอง ยังได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว ไปช่วยเกษตรกรชาวสวนตำบลไผ่วง สูบจากคลองระบายใหญ่สุพรรณ3 เข้าคลองไผ่วงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนตามนโยบายของทางรัฐบาล

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์หมอก ควัน ฝุ่นละออกขนาดเล็ก Pm2.5 ซึ่งจังหวัดอ่างทองนั้นยังมีเกษตรกรบางคนที่ยังทำการเผาตอซังข้าว ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศจึงมอบหมายให้แต่ละอำเภอหากพบเห็นให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ส่วนเรื่องของสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า และเชื้อโควิค-19 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนั้น ยังไม่พบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อแต่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ก็ได้ทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข่าวสารตลอดเวลา

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จากที่เราติดตามมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึงวันนี้3 มีนาคม 2563 ทางจังหวัดอ่างทองได้ประสานการทำงานกับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทาน,กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,กระทรวงพลังงาน,กระทรวงเกษตร,และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอ่างทอง ทั้งอำเภอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เราได้มีการเตรียมการโดยเฉพาะตามนโยบายของทางรัฐบาลในเรื่องของน้ำอุปโภค-บริโภค ประปาภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน ไม่มีปัญหาแน่นอนในเรื่องนี้

ส่วนเรื่องปัญหาเชื้อไวรัสโคโรน่าและเชื้อโรคโควิค-19 นั่น ทางจังหวัดอ่างทองได้มอบหมายให้ทางสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และโรงพยาบาลทุกอำเภอ รพ.สต.ทุกพื้นที่ลงสำรวจและให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับอาการเบื้องต้นของเชื่อไวรัสที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้ต่อไป.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance