วันที่ 3 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตร "การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ" จังหวัดอ่างทอง มีนางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในโครงการ

นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ด้วยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ได้จัดทำ โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตร “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุขึ้น”เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อันจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดอ่างทอง เป็นแกนนำในชุมชนสร้างเครือข่ายจิตอาสาระดับ - อำเภอ - จังหวัด ในการระดมจิตอาสาตั้งทีมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ตามสถานการณ์ เพื่อให้อาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดอ่างทอง ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองสามารถเป็นแกนนำในระดับพื้นที่ชุมชนได้เเพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับความรู้ในการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย จากแกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทยในชุมชน และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในวันนี้ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดอบรมหลักสูตร “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 50 - 70 ปี จำนวน 53 ราย จาก อำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน 10 ราย ,อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน 18 ราย , อำเภอไชโย จำนวน 15 ราย และอำเภอป่าโมก จำนวน 10 ราย ซึ่งคาดว่าแกนนำจะสามารถขยายผลให้ความรู้ แก่ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนในโอกาสต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน