ในวันนี้ 3 มี.ค.63 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ สง.ปรมน.ทร. นำบุคคลากรของหน่วยงานฯ ที่มีความสามารถในการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ มาฝึกสอนวิธีการทำให้กับคณะครู อาจารย์ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา และชาวชุมชนกุฎีจีน เพื่อนำไปผลิตใช้ภายในโรงเรียนและชุมชน โดยมี นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา พร้อมคณะครู โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ต้อนรับคณะในครั้งนี้ ณ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เขตธนบุรี กรุงเทพ มหานคร เพื่อนำไปใช้ในการทำความสะอาดมือ ป้องกันไวรัสโควิด 19
ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
0909535645

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance