วันนี้ (2 มี.ค.63) เวลา 10.45 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบเงินกู้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้กับผู้กู้จำนวน 2 ราย ๆ ละ 50,000 บาท ได้แก่ นางสาวจรุณี ชูดวง และนางสิริลักษณ์ ผะสานพันธ์ รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา

โดยผู้กู้เงินกองทุนฯ ทั้ง 2 รายดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการ "สร้างสุขแก่ผู้รับงานไปทำบ้านและชุมชน" ที่กรมการจัดหางานให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อนำไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต ยื่นคำขอกู้ฯ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ 0% ต่อปี ในงวดที่ 1-12 โดยไม่ปลอดเงินต้นและงวดที่ 13 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดสัญญาคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี

ส่วนคุณสมบัติของผู้กู้นั้น ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานแล้ว ต้องส่งเสริมการลดการใช้พลาสติกหรือวัสดุที่สร้างขยะมลพิษ หรือไม่มีกิจกรรมที่เป็นการทำลายสภาพแวดล้อมหรือที่สร้างมลพิษ โดยมีหลักฐานการทำงานจริงและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

ทั้งนี้ กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำให้กับแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศได้ส่งเสริมอาชีพในรูปแบบของการรับงานไปทำที่บ้าน ให้ผู้ที่สนใจมีการวมกลุ่มกัน โดยมีกองทุนฯ ซึ่งเป็นกองทุนหมุนเวียนที่ให้ผู้รับงานฯ ได้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ ซึ่งประกอบด้วยประเภทรายบุคคล กู้ได้ไม่เกิน 5 หมื่นบาท ชำระคืนภายในเวลา 2 ปี และกลุ่มบุคคล กู้ได้ไม่เกิน 2 แสนบาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา โทรฯ 076 460 671

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance