เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาที่บุ่งน้อยบุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายชวลิต ขลุ่ยเงิน ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธรได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรและสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรได้ร่วมกันเดินรณรงค์ พร้อมแจกแผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มาเที่ยวงานสถาปนากาชาดจังหวัดยโสธรทั้งประชาชนในจังหวัด และประชาชนโดยทั่วไปที่เดินทางมาเที่ยว เพื่อให้รับทราบ และแจ้งเบาะแสคนไร้ที่พึ่งโดยเฉพาะคนที่ยากไร้และมาขอทาน

นายชวลิต ขลุ่ยเงิน ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่าทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธรได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ดำเนินการรณรงค์ ไม่ให้มี ขอทานตลอดจนคนไร้ที่พึ่ง ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นบุคคลที่ตกอยู่ในสภาพยากลำบากประสบปัญหาทางด้านรายได้ ด้านที่อยู่อาศัย หรือสุขภาพตลอดจนบุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพาคนอื่น เช่นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยโรคร้ายแรงไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมถือว่ามีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้ไร้ที่พึ่งในอนาคต และจะหันมาประกอบอาชีพในการหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทาน ดังนั้น เพื่อให้ประชาชน ได้รับทราบรับรู้ เราจึงเดินรณรงค์ พร้อมแจกแผ่นพับ เพื่อให้ประชาชน หากพบเห็นคนไร้ที่พึ่งหรือคนขอทานจะได้แจ้งมายังศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธรทางเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือต่อไป
000000
สมหมาย/ยโสธร

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance