วันที่ 27 ก.พ 63 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาล ต.ท่าจีน บริเวณวัดหลังศาลประสิทธิ์ ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และนายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน ให้การต้อนรับ ก่อนที่จะร่วมลงเรือเพื่อเยี่ยมชมแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสีย และรับทราบข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำ ตามแนวลำน้ำท่าจีน ตั้งแต่ช่วงวัดชีผ้าขาว วัดใหญ่จอมปราสาท และวัดหลังศาลประสิทธิ์ นายนิพนธ์ กล่าวว่าระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลตำบลท่าจีน เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก ประเภทเลี้ยงตะกอน ขนาดบำบัด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ออกแบบ ก่อสร้าง โดยองค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงมหาดไทย ตามข้อตกลงร่วมระหว่างองค์การจัดการน้ำเสีย กับเทศบาลตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลตำบลท่าจีน โดยมีลักษณะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ใต้ดิน พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อทำการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งช่วยในการประหยัดพื้นที่ และสามารถใช้พื้นที่ด้านบนของระบบให้เกิดประโยชน์ทางด้านภูมิทัศน์ เป็นสวนดอกไม้เพื่อรองรับกิจกรรมสันทนาการของประชาชนและเยาวชน เริ่มเดินระบบ รวมทั้งบริหารจัดการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน นายนิพนธ์ กล่าวถึงแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย การมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะช่วยลดความสกปรกจากบ้านเรือน ร้านอาหารด้วยตนเอง ช่น การดูแลถังดักไขมัน ไม่ทิ้น้ำเสียหรือขยะลงในแม่น้ำลำคลองจะมีส่วนช่วยอย่างมาก เป็นการลดความสกปรกในเบื้องต้นการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำเสียให้สำเร็จตามเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของทุกคนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาจากต้นทางไปถึงปลายทาง ส่วนการมอบนโยบาย แนวคิดระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มอบให้องค์การจัดการน้ำเสีย พัฒนารูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ร่วมกับประชาชนได้เป็นอย่างดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและประชาชนเช่น ใช้เป็นสวนสาธารณะ เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นสนามกีฬา จะทำให้ประชาชนเกิดการยอมรับ มีทัศนคติที่ดี ทำให้เกิดความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกันป้องกันและแก้ขปัญหาน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ฝากถึงพี่น้องประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ำเสีย