สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์มูลสุกรแห้ง จาก บริษัท อาร์.เอ็ม.ซี.ฟาร์ม จำกัด จำนวน 73 ตัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้กับสหกรณ์ 4 แห่ง นำปุ๋ยมูลสุกรแจกจ่ายสมาชิกผู้ปลูกพืชผักปลอดภัย นำไปทำปุ๋ยหมัก หรือน้ำหมักมูลสุกร เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตของสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค

วันนี้ (26 ก.พ.) นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางวิไล ยูฮันเซ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประสานงานร่วมกับ นายณัชอิสร์ ศรีสุพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์มูลสุกรแห้ง จาก บริษัท อาร์.เอ็ม.ซี.ฟาร์ม จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ให้กับสหกรณ์ จำนวน 4 แห่ง ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนมูลสุกร เพื่อการเกษตรให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อนำปุ๋ยมูลสุกรแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยในจังหวัดบุรีรัมย์ นำไปทำปุ๋ยหมัก หรือน้ำหมักมูลสุกร โดยนายชูศักดิ์ รัตนวนิชย์โรจน์ ประธานกรรมการบริษัท อาร์.เอ็ม.ซี.ฟาร์ม จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์มูลสุกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากสหกรณ์ รวมจำนวน 73 ตัน รวมมูลค่า 292,000 บาท โดยสหกรณ์ได้นำรถบรรทุกไปขนมูลสุกร ณ บริษัท อาร์.เอ็ม.ซี.ฟาร์ม จำกัด ด้วยตนเอง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด จำนวน 35 ตัน สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด จำนวน 18 ตัน สหกรณ์โครงการนำร่องน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรตำบลแสลงพัน จำกัด จำนวน 5 ตัน สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด จำนวน 15 ตัน

นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ทางสหกรณ์เห็นว่า มูลสุกรเป็นมูลสัตว์ที่มีแร่ธาตุอาหารเหมาะแก่การทำปุ๋ย ซึ่งประกอบด้วย เศษอาหารที่สัตว์กินเข้าไปแล้วไม่สามารถย่อยหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้หมดจึงเหลือเป็นกากที่สัตว์ขับถ่ายออกมา ในมูลสุกรจึงอุดมไปด้วยธาตุอาหารชนิดต่างๆ ทั้งธาตุหลัก ธาตุรอง จุลธาตุ นอกจากนี้ ยังมีธาตุเสริมประโยชน์ ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชสำหรับการใช้มูลสุกรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพืชอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ซึ่งสหกรณ์สามารถนำมูลสุกรไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกสหกรณ์กลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดภัย ที่ได้ปลูกพืชเศรษฐกิจมากมายหลายชนิด ทั้งข้าว พืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตของสมาชิกให้ผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทั่วไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน