จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 13 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาการสหกรณ์ไทย

วันนี้ 26 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายสุชาติ บัวกลิ่น ประธานขบวนการสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ตลอดหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ต่างๆและสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

นายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า วันที่ 26.ก.พ.ของทุกปี ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะรวมตัวกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการสหกรณ์ไทยและถวายสักการะเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาการสหกรณ์ไทย รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตระหนักถึงคุณค่าของระบบสหกรณ์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานภาครัฐ

สำหรับการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติและการจัดกิจกรรมในปี 2563 ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริม แนะนำ และให้การสนับสนุน ได้ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติระดับจังหวัดขึ้น ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทความสำคัญขององค์กรในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศภายใต้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ในการจัดงานมีพิธีถวายสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ทรงบุกเบิกริเริ่มการสหกรณ์ในประเทศไทย

โอกาสนี้สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมวกกันน๊อคให้แก่จังหวัดนราธิวาสจำนวน 104 ใบ เพื่อนำไปมอบและแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ที่ยังไม่มีหมวกกันน๊อคสวมใส่ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาสสวมใส่หมวกกันน๊อค 100 %

สำหรับการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ วานนี้ (25ก.พ.63) จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา ทำพิธีสวดละหมาดฮายัด และจัดภัตตาหารเพล ถวายพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพรหมนิวาส และกิจกรรมเอื้ออาทรต่อสังคมโดยจัดเลี้ยงอาหารเด็กพิการและมอบอุปกรณ์พัฒนาทักษะให้แก่เด็กพิการ ณ ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

โดยวันนี้ (26ก.พ.63) จัดให้มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ บริจาคโลหิต และกิจกรรมถวายสักการะสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย รวมถึงกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ ณ บริเวณลานพิธีหน้า หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และขบวนการสหกรณ์ ตลอดจนผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณ 2 ข้างทาง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4 กิโลเมตร อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เกิดพลังสามัคคีร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน