สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึง “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค

วันนี้ (26 ก.พ.) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี อ่านสารนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) กล่าวคำสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และวางพานพุ่มถวายสักการะ พระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ซึ่งมีนายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างของสำนักงานสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ที่บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสหกรณ์ อันนำมาซึ่งความรู้รักสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยการส่งเสริมให้ประชาชนได้นำหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ และแสดงการรวมพลังความสามัคคี ความพร้อมเพรียงในขบวนการสหกรณ์

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ การวางพานพุ่มดอกไม้สักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย, การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์ที่ผ่านการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2562, มอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์หลักระดับอำเภอ จำนวน 23 แห่ง, มอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์กิจกรรมจิตอาสา สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จำกัด, มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2563 ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์

นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ที่ชาวสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่ทรงริเริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 และทรงส่งเสริมให้มีการแพร่ขยายอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ยังประโยชน์ให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์ มีสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจ จำนวน 106 สหกรณ์ สมาชิก 235,544 คน ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ จำนวน 73,541 ล้านบาท ผลการดำเนินงานสหกรณ์มีกำไร จำนวน 81 แห่ง กำไร 1,864 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกร จำนวน 125 แห่ง สมาชิก 16,604 คน ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร จำนวน 55.64 ล้านบาท ผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร มีผลกำไร จำนวน 92 แห่ง กำไร 2.92 ล้านบาท ซึ่งกิจการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ได้รับการพัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ สามารถส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่มวลสมาชิกได้เป็นอย่างดี ทำให้สมาชิกมีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน