วันที่ 26 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา โดยพ.ร.บ.ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ซึ่งเป็นเงินงบประมาณจำวน 3,200,000,000,000 บาท ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านรายละเอียดต่อที่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/015/T_0001.PDF

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน