วันที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2563 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพระนครศรีอยุธยา หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ หน.สนง.ปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายธนพล ตะเพียนทอง ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายธนพล ตะเพียนทอง กล่าวว่า บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มีภารกิจตามกฎหมายคือการเยียวยาผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีภารกิจเพื่อสังคมคือการรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยจากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ผู้ประสบภัยจากรถมาใช้สิทธิเบิกค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.กับบริษัทกลางฯ ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจะถูกจัดเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เว็บไซด์ .thairsc.com ซึ่งพบว่ามีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการจากอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ขับฝ่าไฟแดงและขับย้อนศร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงได้กำหนดเป็นนโยบายองค์กร ในการดำเนินการรณรงค์ป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้ดำเนินการ โครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้นในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนทุกระดับ มีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนนและขยายออกไปสู่สังคม ภายใต้กิจกรรม“บริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” หรือ RVP Strives for Road Safety Culture โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในทุกสาขาของบริษัทกลางฯ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันรณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความตะหนักในเรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีกิจกรรมดังนี้ - หมวกนิรภัย (โครงการ หมวกรัฐ ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ ในหลวง บริจาคเงิน 100 บาท ได้รับหมวก 1 ใบ รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทูลเกล้าถวายฯ โดยเสด็จพระราชกุศล -รณรงค์ให้ผู้ขับขี่ปฎิบัติตามกฏจราจร เชิญชวนประชาชนที่สัญจรอยู่บนถนนมาร่วมกิจกรรมความปลอดภัย มีกิจกรรมเซอร์ไพรส์แจกหมวกนิรภัย แจกหมวกนิรภัย 10 ใบฟรี ให้กับผู้ขับขี่รถ จยย.ที่มีพร้อม 4 รายการดังนี้ 1. มีการสวมหมวกนิรภัย 2. รถที่ใช้ มี พ.ร.บ. 3.ต้องแสดงใบขับขี่ 4. รถที่ใช้บริการจะต้องมีการแสดงป้ายเสียภาษีประจำปี 2563 มีสิทธิจับสลากเพื่อลุ้นรับหมวกนิรภัยฟรี ผู้ร่วมโครงการต้องเขียนใบปณิธานสัญญาว่าจะขับขี่อย่างปลอดภัย ปฎิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อใช้รถจักรยานยนต์ -การตรวจสภาพรถ บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถฟรี และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ จยย.ในราคาพิเศษ 39 บาท โดยได้รับความอนุเคราะห์ เป็นอย่างดีจากร้าน นวนครยานยนต์ คุณไพศาล ทิพยมงคลกุล กรรมการผู้จัดการ -เชิญประชาชนที่มาใช้บริการร่วมลงชื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน -กิจกรรมร่วมสนุกและแจกของที่ระลึก -การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้กับมูลนิธิกู้ภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องของทุกคน มาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยเริ่มจากตัวเรา ครอบครัวเรา องค์กรของเราและขยายสู่สังคมต่อไป เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัย วัชระ บุญแท้/อยุธยา