ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา ในนามคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน กล่าวว่า นับเนื่องจาก พ.ศ.2459 เป็นปีแรกที่เริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ในฐานะทรงเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์คนแรก ได้จดทะเบียนสหกรณ์แห่งแรก ใช้ชื่อว่า สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 มติคณะรัฐมนตรี จึกกำหมดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ

ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสงขลา เป็นการช่วยเหลือสังคม ตามหลักการสหกรณ์ เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ สมาชิกสหกรณ์ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,200 คน

โดยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานในพิธี กล่าวว่า ระบบสหกรณ์สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยหลักการ วิธีการสหกรณ์ สามารถแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์มากขึ้นตามลำดับ

ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจแก่พี่น้องมวลชนชาวสหกรณ์สงขลาทุกคนทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือร่วมใจธำรงรักษา และพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัด ให้เป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิกได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน และยินดีสนับสนุนการสหกรณ์เพื่อผลักดันให้สหกรณ์สงขลาเข้มแข็ง มั่นคง เริ่มด้วยการพัฒนาคน การศึกษาอบรมพัฒนาธุรกิจเครือข่ายสหกรณ์ให้เข้มแข็ง เชื่อมโยงการผลิตการตลาด และการแปรรูปเป็นหนึ่งเดียว โดยสหกรณ์เป็นผู้ขับเคลื่อน และขอให้คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ จงประพฤติปฏิบัติงานตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ที่ได้ทำมาแล้วด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวสงขลาตลอดไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน