สวนดุสิตโพลเผยประชาชนส่วนใหญ่หวังพึ่งตัวเองเป็นหลักต่อความกดดันรอบด้าน เผย 63.97% กดดันของแพงค่าครองชีพพุ่งกลัวตกงาน-อัดรัฐบริหารอืด-ห่วงโควิด-19ระบาด-PM 2.5 อันตราย-ความรุนแรงทำคนในประเทศแตกแยก-รถติดสาหัส

สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,161 คน เรื่อง “ความกดดัน” และ “ทางออก”ของประชาชน ณ วันนี้ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อถามถึงความกดดันทางด้านเศรษฐกิจของประชาชน ณ วันนี้พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 63-97 ระบุค่าครองชีพสูง สินค้าแพง ไม่มีเงินใช้จ่าย วิธีแก้รัฐมีมาตรการควบคุมราคาสินค้า จำหน่ายสินค้าราคาถูกประชาชนต้องใช้จ่ายประหยัด วางแผนรายรับ-รายจ่าย ฯลฯ คาดหวังพึ่งตัวเอง 55.91% รัฐบาล 24.02% กระทรวงพาณิชย์ 20.07%

ขณะะที่รองลงมาร้อยละ 30.73 ระบุ สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ การค้าการลงทุนหยุดชะงัก วิธีแก้ มีมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน มีทีมงานด้านเศรษฐกิจที่เป็นมืออาชีพ ยกเว้นภาษี ลดดอกเบี้ย ฯลฯ คาดหวังพึ่งตัวเอง 62.50% นายกรัฐมนตรี 21.88% รัฐบาล 15.62% ร้อยละ 26.82 ระบุ ปิดกิจการ ตกงาน ว่างงาน ไม่มีงานทำ วิธีแก้ หาอาชีพสำรอง รัฐบาลเข้ามาดูแล สร้างงาน สร้างอาชีพ ไม่เลือกงาน ร่วมมือกับสถานประกอบการและภาคเอกชน ฯลฯ คาดหวังพึ่งตัวเอง 44.87%รัฐบาล 29.49%กระทรวงแรงงาน 25.64%

เมื่อถามถึงความกดดันทางด้าน “การเมือง” ของประชาชน ณ วันนี้พบว่า ร้อยละ 48.11 ระบุ การบริหารบ้านเมือง การดำเนินงานของรัฐบาลล่าช้า วิธีแก้แต่ละกระทรวงต้องเร่งทำผลงาน ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรการเร่งด่วน มีนโยบายที่ดี แก้ปัญหารวดเร็ว ฯลฯ คาดหวังประชาชน 45.56% นายกรัฐมนตรี 34.44% รัฐบาล 20.00% รองลงมาร้อยละ 31.82 ระบุความขัดแย้งแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย วิธีแก้มีสติ ลดทิฐิ ถอยคนละก้าว คำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ เน้นการทำงานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ฯลฯ คาดหวัง นายกรัฐมนตรี 35.46%ประชาชน 34.03% ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล 30.50%

ขณะความกดดันทางด้าน “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” ของประชาชน ณ วันนี้พบว่าร้อยละ 63.35 ระบุ การใช้ความรุนแรง ทำร้ายร่างกาย ฆ่ากัน วิธีแก้ มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด รัดกุม เพิ่มบทลงโทษรุนแรง ครอบครัวให้ความรักดูแลเอาใจใส่ ช่วยกันสอดส่อง ฯลฯ คาดหวัง พึ่งตัวเอง 47.79% ตำรวจ/ทหาร 31.86% กระทรวงยุติธรรม/มหาดไทย 20.35% รองลงมาร้อยละ 29.19 ระบุ อุบัติเหตุบนท้องถนน วิธีแก้รณรงค์เรื่องวินัยในการขับขี่ เคารพกฎระเบียบ กฎจราจร บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จับ ปรับ ลงโทษ ฯลฯ คาดหวังประชาชน 45.16% ตำรวจ37.10% กรมการขนส่ง 17.74%

ในส่วนของความกดดันทางด้าน “สุขภาพอนามัย” ของประชาชน ณ วันนี้พบว่า ร้อยละ 60.80 ระบุสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 วิธีแก้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นจำนวนมาก จับรถที่มีควันดำ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฯลฯ หวังพึ่งตัวเอง 38.92%รัฐบาล 34.73% แพทย์และพยาบาล 26.35% รองลงมาร้อยละ 50.62 ระบุ ไวรัสโควิด-19 วิธีแก้ ไม่ไปในที่พลุกพล่าน ดูแลตัวเองให้แข็งแรงรัฐมีสถานที่รักษาผู้ป่วยอย่างเพียงพอให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ หวังพึ่งรัฐบาล 35.28% แพทย์และพยาบาล 33.55%พึ่งตัวเอง 31.17%

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความกดดันทางด้านอื่นๆของประชาชน ณ วันนี้พบว่า ร้อยละ 44.64 ระบุปัญหารถติด การใช้รถใช้ถนน วิธีแก้ ควบคุมจำนวนรถบนท้องถนน พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ ค่าโดยสารไม่แพง บริการดี ฯลฯ หวังพึ่งนายกรัฐมนตรี 41.67% ประชาชน 33.33% กระทรวงคมนาคม/กรมการขนส่ง 25.00% รองลงมาร้อยละ 30.36 ระบุการบังคับใช้กฎหมาย วิธีแก้เจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม รับฟังเสียงส่วนใหญ่ เป็นประชาธิปไตย ไม่สร้างความเหลื่อมล้ำ ฯลฯ คาดหวังประชาชน 50.00% กระทรวงยุติธรรม/นักกฎหมาย/ศาล 30.00% ตำรวจ 20.00% ร้อยละ 26.79 ระบุคนในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรม วิธีแก้ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รับฟังคนในครอบครัว ช่วยเหลือดูแลกัน รัฐให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา ฯลฯ คาดหวังรัฐบาล 37.50% กระทรวงศึกษาธิการ 33.33% คนในครอบครัว 29.17%

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน