เวลา 08.00 น. วันที่ 22 ก.พ.63 ที่วัดสายไหม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีทำบุญ ตักบาตร ภายใต้โครงการทำบุญปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน รักษาการนายอำเภอลำลูกกา เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี โดยโครงการทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ) มุ่งส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเป็นการฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้รับฟังเเละน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม นำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าว่า การจัดกิจกรรมตามโครงการทำบุญปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม มุ่งเน้นให้จังหวัดปทุมธานี เป็นสังคมที่มีคนดี มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปฏิบัติตน ตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

ทั้งนี้“พระครูโสภณภัทรเวทย์” หรือ “พระอาจารย์อ๊อด” เจ้าอาวาสวัดสายไหม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังยังมอบพระนารายณ์ทรงครุฑซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจที่ ยิ่งใหญ่มีเดชะบารมี มีอำนาจเหนือศัตรูคู่แข่ง สุดยอดวัตถุมงคลให้กับดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเพื่อเก็บไว้สักการะบูชา

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา ปทุมธานี

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน