จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ พร้อมตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค เป็นเวลา 10 ปี นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ชี้ความผิดของนายธนาธร ระบุว่า....พรป.การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑..........พรป.การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑

....มาตรา ๑๕๑ ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทําหนังสือยินยอม ให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี

.....กกต.กำลังสอบสวนเพื่อดำเนินคดีแก่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กรณีที่ถือครองหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ในวันสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

.....พรป. พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

.....๑. มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี

.....๒.มาตรา ๑๒๖ ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น

ดังนั้นสรุปนายธนาธรมีความผิดรวม ๓ กรรม คือตาม พรป.การเลือกตั้ง มาตรา ๑๕๑ และพรป.พรรคการเมือง มาตรา ๑๒๔ กับมาตรา ๑๒๖ รวมโทษจำคุกไม่เกิน ๑๘ ปี

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance