มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จัดพิธีประดับบั้งเลื่อนชั้นปี นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างเอกลักษณ์การแต่งกายและวัฒนธรรมที่ดีให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย ต่อไป

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ทุกคนจะต้องมีหลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต 5 ข้อดังนี้ ข้อ 1. พึ่งพาตนเอง ควรทำอะไรด้วยตนเอง เพื่อตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น และจงมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง เมื่อเราจะทำงานอะไรก็ตาม ต้องเพียรพยายามทำงานด้วยตนเองจนเต็มกำลังความสามารถ เมื่อจบการศึกษาไปแล้วเราจะแข็งแกร่งมากกว่าคนอื่น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ข้อ 2. มีความกตัญญู จงจำไว้ว่า “ความกตัญญูจะทำให้ได้รับความเมตตา และความกตัญญูจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิต” ข้อ 3. มีระเบียบวินัย เป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคม เราต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือของสังคมที่เราอยู่ จงจำไว้ว่า “ผู้มีวินัย จะกลายเป็นผู้นำในอนาคต” ข้อ 4. มีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี และการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีที่ดีของหน่วยงานที่เราอยู่ และข้อ 5. มีความพอเพียง คือต้องมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีการเตรียมตัวให้พร้อม รับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ต้องรู้จักคาดประมาณ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการประทำต่างๆ จะทำให้เราดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท

ด้าน ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในนามของ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ทุกคนที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาได้จนสำเร็จในระดับหนึ่ง ผู้ปกครอง ครอบครัว และครูบาอาจารย์ทุกคนกำลังเฝ้าดูความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคน และขออวยพรให้ ประสบความสำเร็จในการศึกษาดั่งตั้งใจหวัง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน