ส.ส.ในสภาฯ เหลือ 487 ราย หลังยุบ "อนาคตใหม่" ส่วนอดีต ส.ส.อนค. ไม่ถูกเพิกถอนสิทธิต้องเข้าสังกัดพรรคใหม่ภายใน 60 วัน

วันที่ 21 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรค จากคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง( กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรรคหนึ่ง( 3) ประกอบ มาตรา 72 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 191.2 ล้านบาท ซึ่งมีกรรมการบริหารพรรคที่เป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรวมอยู่ด้วย 11 รายนั้น ส่งผลให้จำนวน ส.ส.ในสภาฯ เหลือเพียง 487 ราย ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 83 วรรคสอง ระบุว่า ในกรณีมีเหตุใดๆ ที่ทําให้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อมีจํานวนไม่ถึง 150 คน ให้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่

ส่วน ส.ส.รายอื่นของพรรคอนาคตใหม่ที่ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนั้น จะยังมีสถานภาพ ส.ส.อยู่ โดยมีเวลาหาพรรคใหม่สังกัดภายใน 60 วัน ตามมาตรา 101 กำหนดว่า สถานภาพ ส.ส. จะสิ้นสุดลงเมื่อ (10) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง เพราะมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่ส.ส.ผู้นั้นเป็นสมาชิก และ ส.ส.ผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีคําสั่งยุบพรรค ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนด 60 วันนั้น

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance