รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เปิดโครงการสัปดาห์วิชาการ ส่งเสริมความสามารถของเด็กอนุบาล ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของเด็กอย่างเต็มที่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน นายสุเทพ อินทะชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์วิชาการ ปีการศึกษา 2562

สำหรับโครงการสัปดาห์วิชาการ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยการสร้างเป็นฐานต่างๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญา ได้เต็มตามศักยภาพของเด็กทุกคน

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมความสามารถของเด็กๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของเด็กๆ อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขณะเดียวกันยังเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 จำนวน 487 คน และครูจำนวน 51 คน เข้าร่วมกิจกรรม.

ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กองทุนประกันวินาศภัย