วันที่ 20 ก.พ.63 ที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตร วงษ์สวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 รับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) และรายงานผล การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กกท. ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และร่วมพิจารณาหารือการแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการกีฬาแห่งประเทศไทย พลเอกประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ได้เน้นย้ำให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2563 ให้เร็วขึ้น ซึ่งหากมีความล่าช้า ต้องรายงาน พร้อมแนวทางแก้ปัญหาให้ทราบ รวมทั้งปรับเร่งการเบิกจ่าย งบลงทุนผูกพัน จากการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมา จะต้องมีการจัดทำข้อมูลสถิติการแข่งขัน และข้อมูลประกอบอื่นๆ ของทั้งนักกีฬาและคู่แข่งขันด้วย เพื่อเปรียบเทียบสรุปวิเคราะห์ อย่างจริงจัง ต้องสรรหาผู้มีประสบการณ์มืออาชีพ มาดำเนินการให้สามารถพัฒนาการฝึกซ้อม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในแต่ละระดับการแข่งขัน โดยเฉพาะ ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ในปีนี้ ที่ยุทธศาสตร์การกีฬาของชาติกำหนด เป้าหมายอันดับ 1ใน 7 ของเอเชียให้ถือเป็นความเร่งด่วนแรก ส่วนในด้านการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในด้าน กำลังกาย เทคนิค จิตวิทยา และโภชนาการ ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ให้ครอบคลุม รอบด้าน ทั้งเครื่องมือ บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากภายในและภายนอกประเทศ ทั้งที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุน และที่สมาคมกีฬาดำเนินการเอง ให้เพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการ ในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ของแต่ละสมาคมกีฬาอย่างแท้จริง การพัฒนา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค ขอให้ดำเนินการให้เหมาะสมตามความสามารถ ในการพัฒนาแต่ละประเภทกีฬาของแต่ละพื้นที่ ที่อาจมีความเชี่ยวชาญในแต่ละชนิดกีฬาที่แตกต่างกัน โดยให้พิจารณาเครื่องมือจากส่วนกลางที่ยังมีความทันสมัยและใช้ได้ดี ลงไปสนับสนุนตามภูมิภาคต่างๆ ในโอกาสแรก จึงให้พิจารณาเสนอความต้องการในภาพรวมตามความเหมาะสม ของแต่ละพื้นที่ อย่างเป็นระบบมาตรฐาน ต่อไป