เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ประตูระบายน้ำ (ปตร.) ศาลาโพธิ์เตี้ย อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นฝายในลำบริบูรณ์ลำน้ำสาขาลำตะคองตอนล่าง นายชยุธพงศ์ อำรุงสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา (ชป.8 นม.) พร้อมพันเอกวทัญญู หลวงเทพ คณะทำงานศูนย์บริหารจัดการน้ำ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี ได้ประชุมหารือกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่,หนองจะบก,หนองกระทุ่ม,หมื่นไวย,จอหอ,ตลาด อ.เมือง เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำชลประทานและหาข้อสรุป แนวทางการบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคที่ขยายวงลุกลามอย่างต่อเนื่อง

บรรยากาศค่อนข้างเคร่งเครียด เนื่องจากน้ำดิบในลำบริบูรณ์แห้งขอด ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ 6 ตำบล ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้น้ำกว่า 3 หมื่นคน ก่อนหน้านี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ได้เพิ่มปริมาณการระบายน้ำ ซึ่งมติคณะกรรมการจัดการลุ่มน้ำลำตะคอง ให้สงวนน้ำต้นทุนไว้ แต่ชาวบ้านต้นทางดักสูบน้ำตามคลองธรรมชาติไปใช้ทำนาปรัง ทั้งๆที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้ใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภคเท่านั้น โดยร้องขอและจัดกำลังชาวบ้านไปช่วยเฝ้าป้องปรามมิให้สูบน้ำ เมื่อเดินทางกลับ เครื่องสูบน้ำกว่า 100 เครื่อง ในพื้นที่ อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน และ อ.ขามทะเลสอ ที่ติดตั้งไว้ริมลำตะคอง ก็สูบน้ำเข้านาปรังทันที

พ.อ วทัญญู ฯ ชี้แจงว่า ตนได้รับมอบหมายจากแม่ทัพภาคที่ 2 ให้มาช่วยบริหารจัดการน้ำ เบื้องต้นได้ประสานโดรนเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ตามเส้นทางลำตะคอง เพื่อเป็นพยานหลักฐานและลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจชาวบ้านต้นน้ำ จากนั้นส่วนหนึ่งได้นำ พ.อ วทัญญู ฯ เดินทางลงพื้นที่ไปดูการลักลอบสูบน้ำดิบในเขตทำนบลาว ทำนบแปดช่อง ทำนบเหมืองลี่ ทำนบหัวและนัดผู้นำชุมชนในเขต อ.สูงเนิน พูดคุยกันที่ทำนบกำนันชาญ ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน แต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ เนื่องจากต่างฝ่ายอ้างความเดือดร้อนและมีความต้องการใช้น้ำที่เป็นสมบัติของทุกคน

เมื่อเวลา 15.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จอหอ อ.เมือง ซึ่งใช้สระน้ำบ้านกล้วย หมู่ 4 ต.จอหอ เป็นแหล่งผลิตผลิตน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำหลายพันคน ซึ่งมีสภาพแห้งขอด เหลือน้ำดิบขังอยู่ในหลุมและสามารถเดินเท้าข้ามฝั่งได้

นายชยุธพงศ์ ฯ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง กล่าวชี้แจงว่า สถานการณ์น้ำดิบในเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำ 130 หรือ 41 % ของพื้นที่เก็บกัก 314 ล้าน ลบเมตร โดยได้รับการประสานให้เพิ่มปริมาณผันน้ำจากเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว เดิมวันละ 5.5 แสน ลบ.เมตร เป็น 7 แสน ลบ.เมตร มาตามเส้นทางคลองน้ำธรรมชาติถึงลำบริบูรณ์ ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาลำตะคองตอนล่าง รวมระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร ขณะนี้คลองน้ำตอนล่างแห้งขอด ทำให้กระแสน้ำต้องแตกทุ่งและซึมลงดินคาดการณ์ต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะไหลมาถึงปลายทาง ประกอบกับชาวบ้านต้นทางพยายามดักสูบน้ำทำนาปรัง ล่าสุดขยายเพิ่มกว่า 1.5 หมื่นไร่ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือโดยชี้แจงทำความเข้าใจร่วมทั้งป้องปรามอย่างเต็มที่ มิเช่นนั้นเพิ่มการผันน้ำเท่าไรก็ไม่พอ คนท้ายน้ำต้องขาดน้ำกินน้ำใช้เหมือนเดิม
นครราชสีมา/เกษม ชนาธินาถ

กองทุนประกันวินาศภัย