เมื่อวันที่ 17 ก.พ. นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการตลาดรวบรวมปาล์มน้ำมัน ระหว่างสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางแก้ว จำกัด โดยนายยืนยง นุ่นลอย ประธานกรรมการ กับ บริษัท ว.ลานปาล์ม จำกัด โดยนายอภัยพงษ์ ฉิมมณี ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางกองทุนสวนยางบ้านบางแก้ว จำกัด ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวว่า การลงนามซื้อขายปาล์มน้ำมันในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์มีตลาดจำหน่ายผลผลิตที่แน่นอน โดยสหกรณ์จะรับซื้อปาล์มน้ำมันจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่และขายให้กับนายอภัยพงษ์ ฉิมมณี ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ว.ลานปาล์ม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างทางเลือกให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ ทำให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายเวลาให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปจากการเดินทางไปจำหน่ายผลผลิต ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์รวบรวมผลผลิตได้เฉลี่ยวันละ 7 ตัน

กองทุนประกันวินาศภัย