"รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ"นั่งผอ.กองทุนหมู่บ้านคนใหม่แทน"นที คลิบทอง"ขับเคลื่อนนโยายรัฐบาลพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ได้พิจารณา แต่งตั้งนาย​รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ขึ้นเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แทนนายนที ขลิบทอง ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขั้นตอนหลังจากนี้เป็นการเจรจาค่าตอบแทนและลงนามเซ็นสัญญาจ้าง เพื่อขับเคลื่อนกองทุนหมู่ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

สำหรับนายนายรักษ์พงษ์ เคยเป็นผู้บริหารบริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ในสมัยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ