“มนัญญา” เยี่ยมชมการผลิตส้มโอทับทิมสยาม มาตรฐาน GAP ของกลุ่มเกษตรกรบ้านแสงวิมาน ดันส่งออกทั้งในและต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรบ้านแสงวิมาน โดยมีเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ ณ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

น.ส. นัญญา กล่าวว่า ตามที่นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาสินค้าการเกษตรโดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐาน Good Agricultural Practice (GAP) ซึ่งเป็นผลผลิตที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน การผลิตส้มโอทับทิมสยาม ที่มีคุณภาพ ถือเป็นผลงานที่เกิดจากการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และกลุ่มเกษตรในพื้นที่ บริหารจัดการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

"จากการลงพื้นที่เห็นได้ชัดว่า ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เป็นสินค้าที่ได้คุณภาพ สามารถส่งออกและจัดจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการส่งออกผลไม้ ไปยังประเทศจีน จึงจำเป็นต้องเพิ่มช่องทางตลาดส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ความต้องการผลิตภัณฑ์ผลไม้อินทรีย์ภายในประเทศยังมีความต้องการสูง ซึ่งมีตลาดรองรับเพียงพอ สำหรับปัญหาน้ำเค็มที่ส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชพรรณทางการเกษตรทางกระทรวงเกษตรฯ พร้อมหารือและนำปัญหาดังกล่าว เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป"รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว

สำหรับกลุ่มเกษตรกรบ้านแสงวิมานตำบลคลองน้อย จดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกรเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ปัจจุบันมีสมาชิก 65 คน มีทุนดำเนินการ 117,687.81 บาท ได้ดำเนินการรวบรวมผลผลิตส้มโอทับทิมสยามจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการรับรอง GAP เป็นผลผลิตที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาเป็นสินค้า GI ของจังหวัด ผลผลิตมีคุณภาพสามารถส่งออกไปจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน และประเทศในทวีปยุโรป เป็นต้น

รวมทั้งการดำเนินงานของกลุ่มฯ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการเข้าประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปี พ.ศ.2561 ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรบ้านแสงวิมานตำบลคลองน้อย ดำเนินธุรกิจ 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจรวบรวมผลผลิตส้มโอทับทิมสยาม เพื่อจำหน่าย จำนวน 2,160 ผล คิดเป็นมูลค่า 324,176.50 บาท ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย โดยหาปัจจัยการผลิตและวัสดุการเกษตรมาจำหน่ายแก่สมาชิก มีปริมาณธุรกิจ จำนวน 66,830 บาท ธุรกิจสินเชื่อ โดยให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อปรับปรุงสวน จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 200,000 บาท

ทั้งนี้ แปลงเรียนรู้เกษตรต้นแบบส้มโอทับทิมสยาม ขยายผลสู่เกษตรกร จำนวน 243 ราย มีพื้นที่ปลูกจำนวน 1,180 ไร่ ผลผลิต 3,540 ตันต่อปี สร้างรายได้ 354 ล้านบาทต่อปี โดยทางกลุ่มฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาองค์ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการจัดเวทีถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ การบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงตลาด รวมกลุ่มผลิตและจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับแน่นอน รวมทั้งเน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเข้มแข็งของกลุ่ม

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน