วุฒิผ่านงบ 1 ชม.ฉลุย 215 เสียง “วิษณุ”รับนำข้อสังเกตทั้ง 2 สภา ชง งบ 64 อีก 3 เดือน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.เวลา 14.00 น.มีประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน ส.ว. เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 63 หลังจากที่เห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ม.ค.63 ที่ผ่านมา แต่เมื่อเกิดกรณีการเสียบบัตรแทนกันและส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเห็นว่ากระบวนการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่การพิจารณาในวาระที่ 2-3 ของสภาผู้แทนราษฎรใหม่ และสภาลงมติอีกครั้งเมื่อวันที่ 13 ก .พ.จึงทำให้วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ใหม่ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มารับฟังการพิจารณา

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.อภิปรายว่า ขอให้ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีการจ่ายหัวคิวเหมือนการบริหารงานที่ผ่านมา ไม่มีการแสวงประโยชน์เพื่อตัวเอง ใครทุจริตคอร์รัปชั่นฉ้อราษฎร์บังหลวง ควรต้องลงโทษสถานหนัก ทุกวันนี้ประชาชนต้องเจอกับภัยแล้ง ฝุ่น และโรคระบาด ชาวต่างชาติไม่เดินทางมาเที่ยว ประชาชนได้รับผลกระทบ กฎหมายงบประมาณฉบับนี้เป็นหนทางสำคัญในการแก้ปัญหาประเทศ วุฒิสภามีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบการใช้งบประมาณเหล่านี้ไม่ให้รั่วไหลและสัมฤทธิ์ผลที่สุด ด้าน พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร กล่าวว่า กฎหมายบางครั้งเขียนไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะเรื่องการนับเวลาการตรากฎหมายงบประมาณรายจ่าย ทำให้เสียเวลาในการนำงบประมาณไปใช้จ่าย

ขณะที่ พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม กล่าวถึง คำแถลงในการพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณ ครั้งที่แล้ว โดยขอให้รัฐบาลปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

ด้านนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ กล่าวถึง งบประมาณด้านยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ว่า การขับเคลื่อนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของวุฒิสภา การบริหารงานต้องดำเนินไปคู่กับสิ่งแวดล้อม เช่น หากจำเป็นต้องตัดถนนผ่านอุทยานแห่งชาติ ก็ต้องหาทางรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือเช่นการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่แต่ทำลายสิ่งแวดล้อม ก็ควรสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาแต่ก็รักษาสิ่งแวดล้อม

นายวิษณุ กล่าวชี้แจงว่า ขอขอบคุณที่ดำเนินการผ่านร่างพระราชบัญญัตินี้อย่างรวดเร็ว วันนี้นายกรัฐมนตรีมีภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมาจึงไม่ได้มารับฟังการพิจารณาด้วยตนเอง หลังจากนี้สภาต้องเก็บร่างนี้ไว้อีก 3 วันและนายกรัฐมนตรีเก็บร่างนี้ไว้อีก 5 วัน ก่อนทูลเกล้าฯ แต่เนื่องจากงบประมาณปีนี้ล่าช้าจึงต้องใช้เงินจากงบประมาณกลาง 75% และโครงการต่างๆ ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ แต่ตอนนี้ถือว่าเร็วกว่าที่คิด ทุกอย่างก็สามารถที่จะขยับเขยื่อนได้ ข้อเสนอของสมาชิกวุฒิสภา ล้วนอยู่ในนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว และให้ความมั่นใจว่าจะดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส

จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 215 งดออกเสียง 6 รวมเวลาในการพิจารณา 1 ชั่วโมง 10 นาที

นายวิษณุ กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่ง ขอให้คำยืนยันว่าจะนำสิ่งที่เป็นข้อสังเกตไม่ว่าจะอยู่ในรายงานที่เสนอไปยังครม.หรือที่อภิปรายในที่ประชุมจะนำไปประมวลร่วมกับข้อสังเกตของสมาชิกสภาฯ เพื่อที่จะไปกลั่นกรองในการปฏิบัติ และเตรียมการที่จะปรับใช้งบปี 64 ที่จะเสนอมายังรัฐภาในอีก 3 เดือนข้างหน้า เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประเทศชาติมีความมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคั่งอย่างยั่งยืน สมดังเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ชาติและปิดประชุมเวลา 15.10 น.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน