รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในรอบที่ 1 จำนวน 44 หลักสูตร ปรากฏว่า มีนักเรียนสนใจสมัครในหลักสูตรต่างๆ กว่า 5,427 คน โดยหลักสูตรที่นักเรียนสนใจสมัครมากที่สุด คือ เภสัชศาสตร์ รองลงมาคือ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์และสาธารณสุขตามลำดับ และขณะนี้นักเรียนได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรอบดังกล่าวแล้ว 1,262 คน เกรดเฉลี่ยรวมของนักเรียนที่มายืนยันสิทธิ์อยู่ที่ 3.26 เป็นนักเรียนที่มาจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ 1,111 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 73 คน กรุงเทพและปริมณฑล 30 คน ภาคเหนือ 15 คน ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกภาคละ 12 คน ภาคกลาง 9 คน

รศ.ดร.จรัญ กล่าวว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยมีแผนเปิดรับนักศึกษา 5 รอบ รวมทั้งสิ้น 2,579 คน โดยรอบที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 มีจำนวนการยืนยันสิทธิ์ 1,262 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ที่มีจำนวนยืนยันสิทธิ์ 615 คน เพิ่มขึ้นถึง 105 % ทั้งนี้ เป็นผลจากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ ที่มีผลงานด้านนวัตกรรมเป็นอันดับ 6 ของประเทศ อันดับที่ 148 ของเอเชีย และ 429 ของโลก และที่สำคัญมหาวิทยาลัยได้ปฏิรูปการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอนที่ได้มาตรฐานสากลตามกรอบมาตรฐานเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จาก The Higher Education Academy (Advance HEA),UK มาใช้สำหรับการเรียนการสอน และอาจารย์ผู้ได้รับการรับรองการสอนจาก Advance HEA ในระดับต่างๆ มากที่สุดในประเทศไทย

มีห้องเรียนที่ทันสมัย Smart Classroom และการให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติเข้ามาสอนนักศึกษาตั้งแต่ขั้นปีที 1 เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งมีระบบสหกิจศึกษาที่เข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ มีห้องปฏิบัติการเป็น Digital Laboratory มีการดูแลนักศึกษาโดยอาจารย์อย่างใกล้ชิด มีระบบการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนของนักศึกษาอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับนักศึกษาตามระบบ TCAS ในรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 ก.พ.-23 มี.ค.63 โดยเปิดรับในทุกหลักสูตรและมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนดอีกด้วย ผู้สนใจเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติม075-673701-12 ในวันเวลาราชการ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน