แก้มลิงหนองชำ เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ระหว่างตำบลวังจันทร์ และตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ที่พัฒนาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน และฤดูแล้ง สำหรับใช้ในการเกษตร โดยจิสด้าได้บันทึกภาพด้วยระบบ Pan-Sharpend ซึ่งเป็นการรวมข้อมูลกันระหว่างภาพสีหลายช่วงคลื่น (Multispectral) และภาพขาวดำ (Panchromatic) เมื่อนำข้อมูลมารวมกันจะได้ผลิตภัณฑ์ Pan-Sharpend ที่มีความสมบูรณ์ทั้งข้อมูลรายละเอียดเชิงคลื่น และรายละเอียดเชิงพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะภาพสีหลายช่วงคลื่นที่มีรายละเอียดเชิงพื้นที่สูงนั้น จะช่วยปรับปรุงให้ข้อมูลมีคุณภาพยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความถูกต้องในการจำแนกประเภทข้อมูล และยังช่วยในการตรวจสอบ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้้นที่ด้วย
ขอบคุณข้อมูลเกี่ยวกับแก้มลิงหนองชำจาก: โครงการชลประทานตาก