ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร. เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ "ดร.ฝอ" นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดนครแม่สอด คณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการ กองงาน หัวหน้าส่วนการงาน ประธานกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี หน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนภัทรวิทยา โรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่นครแม่สอด โดยมีการประชุมที่ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่งชั้น 6 อาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด หลังใหม่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวถึงความคืบหน้า การขับเคลื่อน การยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ"นครแม่สอด" โดยมีการเข้าพบ กับแกนนำ รัฐบาล และคณะกรรมาธิการต่างๆ ในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อขอให้สนับสนุนในการจัดตั้ง อปท.รูปแบบพิเศษนครแม่สอด และประเด็นสำคัญในที่ประชุมคือ การน่วมมือการขับเคลื่อน การจัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาตินครแม่สอด โดยขอความเห็นจากส่วนการงานต่างๆ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นด้วยในการสนับสนุน ให้เทศบาลนครแม่สอดเป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนจัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติ นครแม่สอด และการร่วมขับเคลื่อน ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ"นครแม่สอด" ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แม่สอด แม่ระมาด พบพระ

ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด หัวหน้าส่วนการงานภาพประชาชนในพื้นที่ จะจัดให้มีการประชุม ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นประจำทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อน ในการพัฒนาท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ"นครแม่สอด" และการเดินหน้าจัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติ นครแม่สอด รวมไปถึง ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่นๆเช่นด้านการศึกษาการพัฒนาท้องถิ่นโดยการระดมความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน