นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร ตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี มีสหกรณ์ที่มีความประสงค์ขอกู้เงินตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ (วงเงิน 5,000 ล้านบาท) จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด ขอกู้เงิน จำนวน 300 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.01 ต่อปี เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ขนาดกำลังการผลิต 30,000 ตันต่อปี ซึ่งจะทำให้สหกรณ์ฯ สามารถขยายตลาดได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าภายในประเทศที่มีความต้องการยางแท่ง STR20 สูงขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและคู่ค้าของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์มีสมาชิก จำนวน 735 ราย ถือเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต (น้ำยาง),(ยางแผ่น) และธุรกิจแปรรูป (ยางแท่ง STR20) ทั้งนี้ ตามการประมาณกระแสเงินสด ปี 2563 -2572 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด มีกำไรสุทธิทุกปี มีความสามารถเพียงพอที่จะชำระหนี้คืนตามที่แผนงานประมาณการไว้

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน