วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ ภาคกลาง) ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประวิตร กล่าวว่า การประชุมคณะอนุกรรมการฯภาคกลาง เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญเช่นโครงการของจังหวัดกลุ่มจังหวัดและโครงการของส่วนราชการ ภายใต้แผนพัฒนา ภาคกลาง ปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณา โครงการจังหวัด กลุ่มจังหวัด และโครงการของภาคกลาง ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน การพัฒนาภาคกลาง ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และจะได้นำไปเสนอ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาโครงการของส่วนราชการภายใต้แผนพัฒนาภาคกลาง ปีงบประมาณ 2546 แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ในภาคกลาง ฉบับทบทวน โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในภาคกลาง ปีงบประมาณ 2564 และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูแล ให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแนวทางที่ ก.บ.ภ. ได้วางไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประวิตร กล่าวอีกว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้หน่วยงานรัฐเร่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการกับปัญหามลพิษ ฝุ่น PM 2.5 ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค และการเกษตร รวมถึง การเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและการช่วยเหลือเกษตรกร ในการเพิ่มผลผลิต เพื่อนำไปสู่การทำการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมโดยมีการวางแผนในระยะยาวอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการเป็นมหานครที่ทันสมัย ในเรื่อง การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมการขนส่ง เชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เชื่อมกับจังหวัดชุมพร และระนอง ของภาคใต้ และการพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยส่งเสริมให้อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัย เมืองนวัตกรรมอาหาร ฯลฯ มีบทบาทในการขับเคลื่อนให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มสูงผ่านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม