จากเหตุโศกนาฏกรรมภายในห้างเทอร์มินอล21กลางเมืองโคราชเมื่อวันที่8-9กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง30รายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากสร้างความสะเทือนใจและสูญเสียขวัญกำลังใจตลอดจนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างมาก

ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย ผู้บาดเจ็บและขอเป็นกำลังใจให้กับทหาร ตำรวจ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าว โดยในจำนวนผู้เสียชีวิตนั้น ได้มีผู้เอาประกันภัยกับบริษัทฯจำนวน3ท่านดังนี้

1.เด็กชายปรมะ ลิมป์รัชตามร อายุ2ปี ผู้เอาประกันภัยประเภทสามัญด้วยสินไหมทดแทนมรณกรรม จำนวน300,000บาท(สามแสนบาทถ้วน) โดยบิดาเป็นผู้ทำประกันชีวิตให้และได้เสียชิวิตพร้อมกันกับมารดาและบุตร

2.นายศรัณยพงศ์ พงษ์ชะอุ่มดี สมาชิกผู้เอาประกันภัยประเภทกลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานจำกัด ด้วยสินไหมทดแทนมรณกรรม จำนวน1,600,000บาท(หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

3.นายวัชรพล พาณิชย์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัดด้วยสินไมทดแทนมรณกรรมจำนวน1,000,000บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
รวมสินไหมทดแทนที่บริษัทฟิลลิปปนะกันชีวิตจ่ายทั้งสิ้น2,900,000บาท(สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
บริษัืทฯจะประสานไปยังครอบครัวและญาตผู้เสียชีวิตโดยด่วนและเร่งรัดดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนมรณกรรมข้างต้นนี้ให้แก่ผู้รับผลแระโยชน์ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์เพื่อบรรเทาความสูญเสียและความเดือดร้อนอย่างเต็มที่​ บริษัทฯให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนไทยตลอดไป