BAM ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ MLR ลง 0.25% ลดภาระลูกค้าที่ปรับโครงสร้างหนี้-ลูกค้าที่ซื้อทรัพย์จาก BAM แบบผ่อนชำระ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ.63 เป็นต้นไป

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)หรือ BAM เปิดเผยว่า บริษัทได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ MLR ลง 0.25% จากอัตรา 6.0% เหลืออัตรา 5.75% ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปก่อนหน้านี้

ทั้งนี้จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ MLR ของ BAM จะช่วยบรรเทาภาระของลูกค้าในการปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระจาก BAM โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ.63 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการลดภาระของลูกค้า BAM ในปี 2563 ยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีหลักประกันเพื่อที่อยู่อาศัย ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินต้นคงค้างไม่เกิน 10 ล้านบาท และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระ ราคาอนุมัติขายไม่เกิน 3 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% 2 ปีแรกจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MLR BAM ตลอดอายุสัญญา

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance