ไทยออยล์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านความยั่งยืนระดับ Gold Class เป็นปีที่หกของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซ จากการประกาศผล SAM Sustainability Award 2020

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ไทยออยล์ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนระดับ Gold Class ด้านความยั่งยืนเป็นปีที่ 6 ในอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซ จาก SAM Sustainability Award 2020 การคัดเลือกครั้งนี้มีบริษัทขนาดใหญ่ของโลก 4,710 แห่ง ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประเมินความยั่งยืน แบ่งเป็น 61 อุตสาหกรรม โดย SAM กลุ่มบริษัทที่ได้รับ Gold Class ถือเป็นระดับสูงสุดแต่ละอุตสาหกรรม นับเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการความยั่งยืน อันเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการสร้างโอกาสต่อธุรกิจภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยไทยออยล์ยึดหลักการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG)มาโดยตลอด ทำให้ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับระดับ Gold Class เป็นปีที่ 6 ด้วยผลประเมินด้าน ESG ระดับสูงสุดของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซ อีกทั้งได้รับการประเมินให้เป็น SAM Industry Mover เนื่องจากไทยออยล์มีพัฒนาการในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสูงสุด เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันในปีที่ผ่านมา และเป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนชั้นนำของโลกใน The Sustainability Yearbook ติดต่อกันเป็นปีที่ 7

“จากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าไทยออยล์มีผลงานโดดเด่นทั้งด้านมิติเศรษฐกิจ ซึ่งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกต่อความเสี่ยงใหม่ (Emerging risks) ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจในมิติสิ่งแวดล้อม”

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance