พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชื่อ "Tawee Sodsong - พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง" ระบุว่า ...

ต้องเร่งการเยียวยาผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมจังหวัดนครราชสีมาโดยด่วน

กรณี จ.ส.อ.จักรพันธ์ ถมมา อายุ 32 ปี สังกัด กรมสรรพาวุธกระสุนที่ 22 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา การสังหารหมู่ประชาชนและข้าราชการตำรวจ จนมีผู้เสียชีวิตมาก 30 ศพ ผู้บาดเจ็บ 58 คน ซึ่งหลายคนต้องเป็นผู้พิการ ทุพพลภาพ ถือเป็นโศกนาฏกรรมที่สะเทือนขวัญคนทั้งประเทศและนานาชาติทั่วโลก ที่เกิดจากการกระทำของทหารประจำการที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยอาวุธสงครามที่ซื้อจากเงินงบประมาณที่เป็นภาษีอากรของประชาชน

เรื่องเร่งด่วนที่สุด ของรัฐบาลและทุกฝ่ายต้องทำ คือการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟู ผู้ได้รับความเสียหาย ได้รับผลกระทบ อย่างจริงจังให้เป็นที่ประจักษ์ชัดในทุกด้านทุกมิติ นับแต่ การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างดีและมีคุณภาพที่สุด การช่วยเหลือเยียวยาที่ตัวเงิน หรือด้านทรัพย์สินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบการเยียวยาด้านจิตใจ จิตวิญญาณ และการเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น

แม้ในเรื่องช่วยเหลือเยียวยาจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเป็นการแก้ที่ปลายเหตุที่อาจขัดกับคติพจน์ที่ว่า “กันไว้ดีกว่าแก้” หรือ “การป้องกันอาชญากรรมย่อมดีกว่าการลงโทษอาชญากร” ก็ตาม แต่ในกรณีที่เกิดจากการกระทำความผิดเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐถือว่ามีความสำคัญที่รัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือพร้อมกับการให้ความยุติธรรมตามกฎหมายดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องทั้งทางอาญา แพ่ง และทางปกครองอย่างเคร่งครัด

กรณี การเยียวยาที่เป็นการช่วยเหลือจากรัฐนั้น ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 25 วรรคท้ายได้บัญญัติคุ้มครองไว้ว่า “บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทำความผิดอาญา ของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งสิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

สำหรับการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเฉพาะกรณี ถ้าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐในเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีระเบียบ กพต. สามารถช่วยเหลือเยียวยาการเสียชีวิตไม่เกินจำนวนเงิน 7.5 ล้านบาทต่อศพ (ตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555)

ในด้านจิตใจ และจิตวิญญาณผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบ และประชาชนคนไทยก็ต้องได้รับการเยี่ยวยาอย่างเร่งด่วนเช่นกัน

จะเห็นได้ว่า ปรากฏการณ์หลังจากการแถลงสรุปเหตุการณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่แสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสมและไม่ใส่ใจต่อความรู้สึกของประชาชนในขณะนั้น การแสดงออกดังกล่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวได้ว่ามีกระแสต่อต้านจากสังคมทั้งประเทศว่ามีความบกพร่องทั้งเรื่องวุฒิภาวะ ขาดภาวะผู้นำ ไม่เคารพอาลัยต่อความสูญเสียชีวิตทั้งที่ประชาชนที่คนไทยและคนต่างประเทศต่างมีความเศร้าโศกนั้น จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในทางลบอย่างกว้างขวางตามมา

ล่าสุดเกิดกรณีผู้บริหาร Facebook ได้ชี้แจงว่าข้อมูลที่ อ้างถึงข่าวการชี้แจงจาก รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่า ทาง Facebook ใช้เวลานานถึง 5 ชั่วโมงก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ กับเพจของผู้ก่อเหตุซึ่งทำการไลฟ์ ว่า

“เรารับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารภายในของเราเท่านั้น และได้ปิดเพจของผู้ก่อเหตุในทันที ก่อนจะมีการประสานงานกับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหลังจากนั้น”

จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์โศกนาฏกรรมสะเทือนใจที่โคราชเป็นความรู้สึกทุกข์หวงใจและเป็นเจ้าของร่วมกันของคนทั้งโลกโดยไม่มีพรหมแดน แม้แต่การให้สัมภาษณ์ของรัฐบาล รัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องเป็นเรื่องที่เป็นความจริง คำพูดที่คลาดเคลื่อน หรือการพูดเท็จ หรือโกหก หรือแสดงความไม่เหมาะสมที่เอาความตายของประชาชนมาใช้เพื่อเอาความดีใส่ตัวและโยนความผิดให้ผู้อื่นจะเกิดการตอบโต้

แม้แต่ Facebook ที่เป็นช่องทางสื่อสารที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลกยังออกมาชี้แจง ในส่วนของผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบนั้น การให้เกียรติ การพูดความจริง การแสดงความเข้าใจเห็นใจของบุคคลทุกฝ่ายรวมทั้งรัฐบาลที่เป็นผู้บริหารประเทศถือเป็นการเยียวยาทางจิตใจและจิตวิญญาณที่ดีอย่างหนึ่งด้วย

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง
เลขาธิการพรรคประชาชาติ

ขอบคุณข้อมูลและภาพ เฟซบุ๊ก Tawee Sodsong - พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน