จากเหตุการณ์จ่าคลั่งที่กราดยิงชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจนเสียชีวิต 27 ราย และบาดเจ็บ 57 รายด้วยกัน ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบการจัดทำประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินของห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล 21 โคราชและการทำประกันชิวิตส่วนบุคคล และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ) แล้วปรากฎว่า ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวได้ทำประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้ เป็นเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น​ 5,185ล้านบาท​ โดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึงสิ้นสุดคุ้มครองวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดังมีรายละเอียดดังนี้

บมจ.ทิพยประกันภัยรับประกันไว้ในสัดส่วน​ 40% ในวงเงินเอาประกันภัย​ 2,074,000,000 บาท, บมจ.ฟอลคอนประกันภัย​ 25% ในวงเงิน​เอาประกันภัย 1,296,250,000 บาท, บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 15% ในวงเงิน​ฯ 777,750,000 บาท,บมจ.แอกซ่าประกันภัย​ 10% ในวงเงินฯ​ 518,500,000 บาท​,และบมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย​ 10% ในวงเงินฯ​518,500,000บาท

ส่วนการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยไว้อยู่ภายใต้กรมธรรม์ปรระกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) ทำประกันไว้ในสัดส่วนดังนี้​ ได้แก่ บมจ.ทิพยประกันภัยรับประกันไว้ในสัดส่วน 40% ,บมจ.ฟอลคอนประกัน 25 %,บมจ.อาคเนย์ประกัน 15%,บมจ.แอกซ่าประกันภัย 10%, บมจ.ไทยไพบูลย์ประกัน 10%ในวงเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้น 464,000,000 บาท นอกจากนี้ยังได้มีการซื้อประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกไว้กับบมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัยอีกจำนวนหนึ่งด้วย

ขณะที่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมีการทำประกันภัยในเบื้องต้นที่ตรวจสอบได้แล้วได้แก่1. นางพัชรา จันทร์เพ็ง (เสียชีวิต) ทำ ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (อุ่นใจ)ไว้กับบมจ.วิริยประกันภัยเอาประกันภัยในวงเงิน 5หมื่นบาท คุ้มครองระหว่างวันที่ 23 มี.ค.2562 ถึง 23 มี.ค.2563 และยังมี.การทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลบัตร Palladium ไว้กับบมจ.ทิพยประกันภัย ในวงเงิน 5 แสนบาท 2.ด.ช.เจริญศักดิ์ จำปาทอง(บาดเจ็บ)ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา ไว้กับบมจ.วิริยะฯคุ้มครองระหวั่งวันที่ 1 พ.ค.2562ถึงวันที่ 1 พ.ค.2563ในวงเงิน 1 แสนบาท ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง 1 หมื่นบาท

3.นางสาวอาริยา กลีบเมฆ (เสียชีวิต) มีประกันชีวิตไว้กับบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต ในวงเงิน 150,000 บาท ประกันอุบัติเหตุ 150,000 บาท คุ้มครองระหว่างปี 2560 ถึงอายุ 85 ปี และยังทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับบัตร Palladium กรุงไทย ไว้กับบมจ.ทิพยประกันภัย ในกรณีเสียชีวิตเป็นเงินเอาประกันภัย 5 แสนบาท ขณะเดียวกันนางสาวอาริยา ยังได้ทำประกันชีวิตอีกกรมธรรม์ไว้กับบมจ.กรุงไทยแอกซ่าฯ ในวงเงินประกันชีวิต 2 แสนบาท โดยเริ่มคุ้มครองระหว่างปี 2560 ถึงอายุ 85 ปี

4.นายสิทธิศักดิ์ วาดสูงเนิน (ผู้บาดเจ็บ) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(พีเอ) ไว้กับบมจ.กรุงเทพประกันภัย โดยอยู่ระหว่างการเช็ควงเงินเอาประกันภัย 5.นายเอกวิน ยืนทน (เสียชีวิต) ทำประกันอุบัตเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษาไว้กับบริษัทประกันฯ(อยู่ระหว่างตรวจสอบชื่อบริษัท) เป็นเงินเอาประกัน 1 แสนบาท และค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง 1 หมื่นบาท 6.ดช.ธีรวัฒน์ วัชรีเสวิน(บาดเจ็บ) ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษาไว้กับบมจ.วิริยะประกันภัย ในวงเงิน 1 แสนบาท และค่ารักษาพยาบาล 1 หมื่นต่อครั้ง

7.พลทหารเมธา เลิศสิริ (เสียชีวิต) ประกันอุบัติเหตุไว้กับบมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย เป็นทุนเอาประกัน 1 แสนบาท 8.พลทหารโชคชัย มูลจันทา (บาดเจ็บ) ประกันอบัติเหตุไว้กับบมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย เป็นทุนเอาประกัน 1 แสนบาท 9.พลทหารอรรถพล วงศ์พล (บาดเจ็บ) ประกันอุบัติเหตุไว้กับบมจ.เอ็มเอสไอจีฯไว้กับเป็นทุนฯ 1 แสนบาท 10.นายพิทยา แก้วพรหม (บาดเจ็บ) ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบัตร Smart Life) กับบมจ.ทิพยฯ เป็นค่ารักษาพยาบาล2 หมื่นบาท และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับบมจ.ทิพยฯอีกฉบับเป็นค่ารักษา 25,000 บาท

11.ดาบตำรวจชัชวาล แท่งทอง(เสียชีวิต) ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบัตร Pearl กับบมจ.ทิพยฯ เป็นเงินเอาประกัน 1 แสนบาท 12.ร้อยเอกศิริวัฒน์ แสงประสิทธิ์(เสียชีวิต) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบัตร Pearl กับบมจ.ทิพยฯ เป็นเงินเอาประกัน 1 แสนบาท 13.นายอำนาจ บุญเกื้อ(เสียชีวิต) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบัตร Pearl ของบมจ.ทิพยฯ 1 แสนบาท และทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบมจ.ทิพยฯผ่านธนาคารออมสินไว้ในวงเงิน 3 แสนบาท 14.นายจิรวัฒน์ รัดกลาง(เสียชีวิต)ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบัตร Pearl ของบมจ.ทิพยฯในวงเงิน 1 แสนบาท 15.นางพัชรา จันทร์เพ็ง(เสียชีวิต) ทำประกันไว้กับบมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต และ16.นายสุรเดช เนื่องอุทัย(บาดเจ็บ) ทำประกันชีวิตไว้กับบมจ.ไทยสมุทรฯเช่นกัน 17.เภสัชกรหญิงนริศรา โชติกลาง(เสียชีวิต)​ ทำประกันแบบเพนชั่น ช้อยส์ แม็กซี่ PN25 ไว้กับบมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)ในวงเงิน6.7แสนบาท​ และทำประกันคุ้มครองสินเชื่อไว้กับบมจ.ไทยประกันชีวิต 18.นายพีรพัฒน์ พละสารทำประกันชีวิตกลุ่มและประกันอุบัติเหตุขยายความคุ้มครองกรณีถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายไว้กับบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

19.บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ได้มีผู้เอาประกันภัยกับบริษัทฯจำนวน3ท่านดังนี้1.เด็กชายปรมะ ลิมป์รัชตามร อายุ2ปี ผู้เอาประกันภัยประเภทสามัญด้วยสินไหมทดแทนมรณกรรมจำนวน300,000บาท​ โดยบิดาเป็นผู้ทำประกันชีวิตให้และได้เสียชิวิตพร้อมกันกับมารดาและบุตร

2.นายศรัณยพงศ์​ พงษ์ชะอุ่มดี สมาชิกผู้เอาประกันภัยประเภทกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานจำกัดด้วยสินไหมทดแทนมรณกรรมจำนวน1,600,000บาท​

3.นายวัชรพล พาณิชย์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัดด้วยสินไมทดแทนมรณกรรมจำนวน1,000,000บาทรวมสินไหมทดแทนที่บริษัทฟิลลิปปนะกันชีวิตจ่ายทั้งสิ้น2,900,000บาท