เมื่อวันที่ 9 ก.พ. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หัวข้อ “ประชาชนคิดอย่างไร ? กรณี การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี” โดยทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,088 คน ระหว่างวันที่ 5-8 ก.พ. เพื่อสะท้อนความคิดเห็นภายหลังประธานสภาผู้แทนราษฎร กำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือ วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ เป็นเวลา 3 วัน ก่อนลงมติในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 ก.พ. ทำให้เป็นที่จับตามองจากหลายฝ่ายและคาดว่าการอภิปรายครั้งนี้น่าจะเข้มข้น ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี สรุปผลได้ ดังนี้

1.ประชาชนจะติดตามการอภิปรายที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 24-26 ก.พ.หรือไม่?

อันดับ 1 ติดตาม 45.59% เพราะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรก ประเด็นที่ฝ่ายค้านยื่นขอเปิดอภิปรายน่าสนใจ อยากฟังการชี้แจงของทั้ง 6 รัฐมนตรี ต้องการรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้มากขึ้น ชอบติดตามข่าวการเมือง ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 29.32% เพราะต้องทำงาน อาจไม่มีเวลาติดตาม ทำให้เครียด การอภิปรายครั้งนี้คงไม่แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา ฯลฯ
อันดับ 3 ไม่ติดตาม 25.09% เพราะไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ไม่น่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชน ไม่อยากรู้ ไม่เชื่อถือนักการเมือง ฯลฯ

2.เรื่องที่ประชาชนสนใจหรืออยากให้มีการอภิปรายมากที่สุด

อันดับ 1 ผลงานของนายกรัฐมนตรีและฝ่ายรัฐบาล การไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ให้ไว้ 44.52%
อันดับ 2 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน 33.56%
อันดับ 3 การปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต ความไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 23.27%
อันดับ 4 การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย 13.13%
อันดับ 5 การใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติโครงการต่างๆ 10.55%

3.สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือ

อันดับ 1 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เคารพกฎกติกาในที่ประชุม 43.33%
อันดับ 2 ข้อมูลเป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ ชัดเจน ตรงประเด็นตามข้อเท็จจริง 37.12%
อันดับ 3 รัฐบาลปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น นำข้อเสนอแนะไปใช้ 33.48%

4.สิ่งที่ประชาชนไม่อยากเห็นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือ

อันดับ 1 พฤติกรรมไม่เหมาะสม ทะเลาะกัน ประท้วงบ่อย ทำสภาล่ม 51.21%
อันดับ 2 ตอบคำถามไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น พูดนอกเรื่อง พูดเรื่องเดิม 33.15%
อันดับ 3 ไม่เคารพที่ประชุม นั่งหลับ เล่นมือถือ ไม่เข้าประชุม ไม่รักษาเวลา 28.68%

5.ประชาชนคิดว่าจะได้รับประโยชน์จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรือไม่?

อันดับ 1 ไม่แน่ใจ 40.07% เพราะต้องรอดูจากการอภิปราย ขึ้นอยู่กับผลที่จะเกิดขึ้น ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร ฯลฯ
อันดับ 2 ได้ประโยชน์ 33.92% เพราะได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นจากทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ได้ฟังการชี้แจงจาก 6 รัฐมนตรี อาจมีข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจ ช่วยให้เข้าใจการเมืองมากขึ้น ฯลฯ
อันดับ 3 ไม่ได้ประโยชน์ 26.01% เพราะเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องของสภา นักการเมืองมัวแต่ทะเลาะโต้เถียงกันไปมา เป็นเพียงแค่เกมการเมือง รัฐบาลยังคงบริหารประเทศต่อไป ฯลฯ

6.หลังการอภิปรายเสร็จสิ้นลง ประชาชนคิดว่าการเมืองไทยจะเป็นอย่างไร?
อันดับ 1 เหมือนเดิม 55.88% เพราะคณะทำงานชุดเดิม รัฐบาลยังคงมีอำนาจและมีเสียงข้างมาก เหมือนกับการอภิปรายทุกครั้งที่ผ่านมา ฯลฯ
อันดับ 2 น่าจะแย่ลง 24.08% เพราะรัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้า ไม่เป็นรูปธรรม มีปัญหารุมเร้าหลายเรื่อง สถานการณ์อาจบานปลายหรือแย่ลงกว่าเดิม ฯลฯ
อันดับ 3 น่าจะดีขึ้น 20.04% เพราะเป็นการกระตุ้นให้รัฐบาลเร่งทำงาน กระตือรือร้นมากขึ้น รู้ข้อบกพร่องหรือปัญหาที่ผ่านมา นำไปพัฒนาปรับปรุง ฯลฯ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance