วานนี้(8 ก.พ.63)​ ที่บริเวณคลองอ้อมน้อย บริเวรวัดเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ชาวอำเภอบางปะกงร่วมกันฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยการ“ปล่อยพันธ์ุปูทะเล และพันธุ์ปลา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พ.อ.ชวลิต จารุกลัส ผู้บริหารบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ,นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ ฉะเชิงเทรา / อดีตนายกสมาคมนักข่าวและโรงพิมพ์ไอทีเอส สัฤทธิ์ ลั้มเลิศ สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา /องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกว่า 300 คน

นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า บูลเทค ซิตี้ และคณะเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูระบบนิเวศ ซึ่งในวันนี้นอกจากจะร่วมปล่อยพันธุ์ปูทะเลแล้ว ยังได้นำพันธุ์ปลาจำนวน 2,000 ตัว คือ พันธุ์ปลาแขยง 400 ตัว พันธุ์ปลาสวาย 1,000 ตัว และพันธุ์ปลาดุก 600 ตัวมาปล่อยในแหล่งน้ำของชุมชนและบริเวณแหล่งน้ำใกล้เคียง

ทั้งนี้เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่งน้ำให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เกิดความผูกพัน และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย และในโอกาสเดียวกันนี้ บลูเทค ซิตี้ ยังได้ร่วมส่งเสริมการศึกษา โดยร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา (มอบอุปกรณ์การเรียน)ให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ อำเภอแก่งกะจาน จังหวัดเพชรบุรี

จากนั้นผู้​บริหาร​บลู​เทค​ ซิตี้​ ได้​ลง​พื้นที่​บริเวณ​ตำบลเขา​ดิน​ หมู่​ 4 ได้ให้ความ​สำ​คัญ​ของการ​ประกอบ​อาชีพเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกร ​โดย​ให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำ​เทคโนโลยี​มาช่วย​แบ่ง​เบา​ภาระ​ โดยการนำพลังงาน​ที่​มี​อยู่​รอบ​ๆตัว​ คือ​พลังงาน​จาก​แสงอาทิตย์​ หรือโซลาร์เซลล์ ​มาเป็นตัว​ขับเคลื่อน​ภาคการเกษตร ซึ่งทาง​โครงการ​ฯ จะลง​พื้นที่​สำรวจครัวเรือนของพี่น้องเกษตรกร และหา​แนวทาง​สนับสนุน​ ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนรายจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกร อีกทั้งยังส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง(น้ำมัน) มาเป็เทคโนโลยีที่พึ่งพาแหล่งพลังงานจากธรรมชาติ มุ่งสู่การเป็นพลังงานสีเขียว ​ ตามแนวสโลแกนของโครงการที่ว่า “เสริมสร้างความมั่นคง ​มั่งคั่ง​ และ​ยั่งยืน​
ชวลิต ด้วงเงิน / ฉะเชิงเทรา