บิ๊กป้อม. ถก คกก.นโยบายอวกาศแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตร​ วงษ์สุวรรณ รองนายรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563โดยมี นายพุฒิพงษ์ ปุณณ์กันต์​ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม​ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ​กรรมการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ครั้งนี้ จะเป็นการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านกิจการอวกาศ ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ พ.ศ. 2562​และจะให้นโยบายแก่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ในประเด็นการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์ ด้านกิจการอวกาศ ที่ต้องเร่งรัดดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว ได้แก่ 1. การจัดทำร่างแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ ​2. การจัดทำร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... ​3. การจัดตั้งสำนักงานประสานงานภูมิภาคของ UNOOSA ในประเทศไทย ​4. การจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเปิดตลาดในระดับรัฐ ของนโยบายการพิจารณา อนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติ ให้บริการในประเทศ ​5. การจัดทำแนวทาง การบริหารจัดการทรัพย์สิน หลังสิ้นสุดสัญญา ดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ​6. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อจัดทำนโยบาย และแผนการดำเนินการเฝ้าระวังและการจราจรทางอวกาศ ทั้งนี้ เพื่อให้ส่งผลต่อการพัฒนากิจการอวกาศ และการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีอวกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม​ และความมั่นคง พลเอกประวิตร ย้ำว่า การดำเนินงานด้านกิจการอวกาศ ของประเทศ ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการ การทำงานโดยคำนึงถึงเป้าหมาย ที่ได้กำหนดในนโยบายรัฐบาล นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และประชาชนผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์สาธารณะ อย่างยั่งยืนต่อไป